Kategorie

Aniosgel 85 NPC, żel do dezynfekcji rąk, 500 ml

Cena jednostkowa: 5,00 zł za 100 mililitrów

Cena
24,99 zł

Produkt niedostępny

Opis produktu

Wodno-alkoholowy żel o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Posiada szerokie spektrum biobójcze. Właściwości mikrobiologiczne w 20 stopniach Celsjusza: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Aktywny wobec HIV-1, PRV (wirus typu HBV), BVDV (wirus typu HCV), rotawirus, herpeswirus, coronawirus, norowirus, wirus grupy typu (H1N1) i A Nibrig (H5N1). Żel wykazuje natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące. Substancję czynną preparatu stanowi alkohol etylowy, który charakteryzuje się niską toksycznością. Dzięki tiksotropowym właściwościom łatwo się aplikuje oraz wygodnie i dokładnie rozprowadza po powierzchni skóry. Nie zawiera substancji alergizujących i drażniących. 

Wskazania

Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.

Sposób użycia

Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Dezynfekcja higieniczna: 3ml - czas wcierania 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna: 2x3ml - czas wcierania co najmniej 2x45 sekund. Preparat rozprowadzić do całkowitego wyschnięcia. Nie spłukiwać. 3ml = 2 naciśnięcia pompy.
 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Składniki

Etanol (700 mg/g czyli 755 ml/L - N CAS 64-17-5), środki zagęszczające, nawilżające i zmiękczające skórę, woda.

Środki ostrożności

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Używać w miejscach dobrze przewietrzanych. Unikać jakiegokolwiek kontaktu z oczmi. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W razie potrzeby natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć w Warszawie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Przechowywać w dobrze wentylkowanym miejscu. Opakowanie nie nadaje się do ponownego użytku. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Pierwsza pomoc

- W kontakcie ze skórą: produkt przeznaczony do kontaktu ze skórą. W przypadku stosowania produktu zgodnego z instrukcją stosowania nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Narażoną skórę spłukać obficie wodą. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem;
- W kontakcie z oczami: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez ok. 15 minut. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą;
- W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby wezwać lekarza.
- Po narażeniu drogą oddechową: skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

Podmiot odpowiedzialny

MEDILAB Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60,
15-531 Białystok.

Cechy produktu