Kategorie

Atenolol Sanofi (Atenololum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Atenolol Sanofi?

Lek Atenolol Sanofi występuje w postaci tabletek i zawiera substancję czynną - atenolol. Jest lekiem wybiórczo blokującym receptory beta1-adrenergiczne w sercu. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu z szybką czynnością serca, zawału mięśnia sercowego (wczesna interwencja w ostrej fazie zawału).

Podstawowe informacje

NazwaAtenolol Sanofi
Nazwa międzynarodowaAtenololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Atenolol

Skład - substancje pomocnicze
 •  skrobia ziemniaczana
 •  celuloza mikrokrystaliczna
 •  powidon 90F
 •  laurylosiarczan sodu
 •  stearynian magnezu
 •  talk
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • zwolnienie czynności serca
 • zmniejszenie kurczliwości i zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen
 • obniżanie ciśnienia tętniczego krwi
 • zmniejszenie częstości i nasilenia bólów dławicowych
 • zwiększenie tolerancji wysiłku
 • zmniejszenie obszaru martwicy mięśnia sercowego
 • zmniejszenie natężenia bólu zawałowego
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa
 • zaburzenie rytmu z szybką czynnością serca
 • zawal mięśnia sercowego -wczesna interwencja w ostrej fazie zawału
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na atenolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • wstrząs kardiogenny, niewyrównana niewydolność serca
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • bradykardia poniżej 45 uderzeń na minutę
 • niedociśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenia krążenia tętniczego obwodowego
 • dożylne stosowanie antagonistów kanału wapniowego typu werapamil, diltiazem lub innych leków przeciwarytmicznych
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • atenololu, tak jak innych beta-adrenolityków nie należy odstawiać nagle 
 • należy zachować dużą ostrożność w przypadku pacjentów z blokiem serca I stopnia
 • cukrzyca: atenolol może nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych, a także maskowa objawy hipoglikemii np. tachykardię
 • łuszczyca: atenolol może nasilać objawy łuszczycy
 • produkt leczniczy może maskować objawy nadczynności tarczycy
 • w rzadkich przypadkach na skutek działania farmakologicznego dochodzi do zwolnienia akcji serca
 • lek może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcję anafilaktyczną 
 • ostrożnie należy stosować lek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaleca się dostosowanie dawkowania u tych pacjentów w zależności od wartości klirensu kreatyniny
 • ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki
 • nie należy stosować u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych, chyba że jest to bezwzględnie konieczne
 • u pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić zwiększenie oporów oddechowych, objawy ustępują po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela takich jak salbutamol lubizoprenalina
 • u pacjentów z guzem chromochłonnym przed zastosowaniem atenololu należy zastosować lek alfa-adrenolityczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u co najmniej 1 pacjenta na 100 i u mniej niż 1 pacjenta na 10):

 • zwolnienie akcji serca
 • oziębienie kończyn
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • uczucie zmęczenia
Nie łączyć z
 • antagonistami kanału wapniowego wykazującymi ujemne działanie inotropowe tj. werapamil i diltiazem
 • dihydropirydyną, np.: nifedypiną
 • glikozydami naparstnicy
 • klonidyną
Ciąża

Atenolol Sanofi przenika przez barierę łożyskową i jest wykrywany we krwi pępowinowej.
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania atenololu u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, dlatego nie można wykluczyć możliwości działania teratogennego produktu leczniczego.

Karmienie piersią

Stosowanie atenololu w okresie okołoporodowym lub w czasie karmienia piersią może spowodować u noworodków zwiększone ryzyko hipoglikemii i bradykardii.

Dzieci

Ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu Atenololu Sanofi u dzieci nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Atenolol Sanofi nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atenolol Sanofi?

Atenolol Sanofi chroni serce w czasie wysiłku fizycznego lub stresu, zwalnia czynność serca, zmniejsza kurczliwość i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Stosowanie tego leku w dławicy piersiowej zmniejsza częstość i nasilenie bólów dławicowych, zwiększa tolerancję wysiłku, zwalnia przyspieszoną czynność serca.  Natomiast wczesne podawanie atenololu w świeżym zawale serca zmniejsza obszar martwicy mięśnia sercowego, natężenie bólu zawałowego i zaburzeń rytmu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atenolol Sanofi?

Lek Atenolol Sanofi stosuje się w leczeniu:

 •  nadciśnienia tętniczego
 •  dławicy piersiowej
 •  zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca
 •  zawału mięśnia sercowego (wczesna interwencja w ostrej fazie zawału)

Dawkowanie

Jak stosować lek Atenolol Sanofi?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka powinna być ustalona indywidualnie, zależnie od stanu klinicznego pacjenta i wartości ciśnienia tętniczego oraz tętna. Leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki początkowej.

Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze:

Początkowa dawka wynosi 50 mg na dobę, następnie można zwiększyć dawkę do 100 mg na dobę, podawane w jednej dawce dobowej lub w dawkach podzielonych. Działanie terapeutyczne uzyskuje się po 1 do 2 tygodni stosowania produktu leczniczego. Dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi można osiągnąć przez stosowanie atenololu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi, na przykład z lekami moczopędnymi.

Dławica piersiowa:

Stosuje się od 50 mg do 100 mg atenololu na dobę, w jednej dawce dobowej lub w dawkach podzielonych. Zwiększenie dawki nie powoduje nasilenia działania terapeutycznego.

U pacjentów z dławicą piersiową nie należy nagle przerywać podawania atenololu, gdyż może to spowodować nasilenie bólów dławicowych, a nawet wystąpienie świeżego zawału serca.

Zaburzenia rytmu serca z szybką czynnością serca:

Początkowa dawka atenololu wynosi 2,5 mg podawanego we wstrzyknięciu dożylnym w ciągu 2,5 minuty (tzn. 1 mg/ min). Dawka 2,5 mg może być powtórzona w 5-minutowych odstępach aż do uzyskania spodziewanego działania terapeutycznego do dawki maksymalnej 10 mg. W infuzji dożylnej atenolol stosowany jest w dawce 0,15 mg/kg masy ciała przez 20 minut. Jeśli konieczne, iniekcje lub infuzje dożylne można powtarzać co 12 godzin. Po uzyskaniu kontroli zaburzeń rytmu serca po podaniu dożylnym atenololu konieczna jest kontynuacja leczenia lekiem doustnym w dawce od 50 mg do 100 mg raz na dobę.

Zawał mięśnia sercowego:

Pacjentom wymagającym dożylnego leczenia beta-adrenolitykami, podaje się atenolol w dawce 5 mg do 10 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (1 mg/ min) w ciągu 12 godzin od wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Po dożylnym podaniu i w przypadku braku objawów niepożądanych leczenie jest kontynuowane przez podanie doustne atenololu w dawce 50 mg po 15 minutach od podania dożylnego, a następnie po 12 godzinach od podania atenololu dożylnie w dawce 50 mg i dawce 100 mg na dobę po następnych 12 godzinach.

Jeżeli wystąpią objawy niepożądane - zwolnienie rytmu serca i (lub) niedociśnienie tętnicze to leczenie atenololem powinno być przerwane.

Dawkowanie w niewydolności nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę atenololu należy zmniejszyć.
Nie zaobserwowano kumulacji atenololu u pacjentów, z klirensem kreatyniny większym niż 35 ml/ min/ 1,73 m2 (wartość prawidłowa wynosi 100 -150 ml/ min/ 1,73 m2). U pacjentów z klirensem kreatyniny 15-35 ml/ min/ 1,73 m2 (odpowiednio do stężenia kreatyniny 300-600mikromoli/ litr) dawka doustna powinna wynosić 50 mg na dobę a dawka dożylna 10 mg co 2 dni.

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 15 ml/ min/ 1,73 m2 (odpowiednio do stężenia kreatyniny powyżej 600 mikromoli/ litr) dawka doustna powinna wynosić 25 mg na dobę lub 50 mg co drugi dzień.

Pacjenci dializowani powinni otrzymać dawkę 50 mg doustnie po każdej dializie. Leczenie powinno być przeprowadzane w warunkach szpitalnych ze względu na możliwość wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Może być konieczne zmniejszenie dawki, szczególnie w przypadku współistnienia niewydolności nerek.

Dzieci:

Ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu atenololu u dzieci nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atenolol Sanofi.

W wyniku przedawkowania atenololu mogą wystąpić następujące objawy:

 • zwolnienie czynności serca
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • ostra niewydolność serca
 • skurcz oskrzeli

Pacjenta należy umieścić w szpitalu i bardzo dokładnie obserwować. Należy zastosować leczenie objawowe. Po zatruciu ostrym w celu zapobieżenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i leki przeczyszczające. Można zastosować transfuzję osocza w celu leczenia niedociśnienia tętniczego lub wstrząsu. Należy rozważyć zastosowanie hemodializy i hemoperfuzji. Nasilone zwolnienie czynności serca powinno być leczone przez zastosowanie atropiny 1 - 2 mg dożylnie i (lub) stymulatora serca. Jeśli wymaga tego sytuacja, leczenie powinno być kontynuowane przez podanie dożylne 10 mg glukagonu. W zależności od reakcji glukagon może być podawany w dawce 1 - 10 mg na godzinę. Zamiast glukagonu można podawać dobutaminę. Skurcz oskrzeli zwykle ustępuje po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Atenolol Sanofi.

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atenolol Sanofi?

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta, ale nie należy stosować leku gdy występuje:

 • nadwrażliwość na atenolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • wstrząs kardiogenny, niewyrównana niewydolność serca
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • bradykardia poniżej 45 uderzeń na minutę
 • niedociśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenia krążenia tętniczego obwodowegod
 • dożylne stosowanie antagonistów kanału wapniowego typu werapamil, diltiazem lub innych leków przeciwarytmicznych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atenolol Sanofi może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Lek jest na ogół dobrze tolerowany. U niektórych pacjentów mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Często (występujące u co najmniej 1 pacjenta na 100 i u mniej niż 1 pacjenta na 10):

 • zwolnienie akcji serca
 • oziębienie kończyn
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt często (występujące u co najmniej 1 pacjenta na 1000 i u mniej niż 1 pacjenta na 100):

 • zaburzenia snu
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko (występujące u co najmniej 1 pacjenta na 10 000 i u mniej niż 1 pacjenta na 1000):

 • plamica
 • małopłytkowość
 • zmiany nastroju
 • koszmary senne
 • stan splątania
 • psychoza
 • omamy
 • zawroty i bóle głowy
 • parestezje (uczucie mrowienia i drętwienia)
 • suchość oczu
 • zaburzenie widzenia
 • nasilenie niewydolności serca, nasilenie bloku serca
 • spadek ciśnienia krwi związany ze zmianą pozycji ciała na stojącą, któremu może towarzyszyć omdlenie
 • u wrażliwych pacjentów może wystąpić chromanie przestankowe
 • objaw Raynauda
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub u pacjentów z astmą oskrzelową w przeszłości
 • suchość w jamie ustnej
 • przypadki działania toksycznego na wątrobę w tym cholestazy wątrobowej
 • wypadanie włosów
 • łuszczycowe reakcje skórne
 • nasilenie łuszczycy
 • wysypka
 • impotencja

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

 • obserwowane było zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych, ale znaczenie kliniczne nie jest jasne.

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka
 • zespół toczniopodobny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atenolol Sanofi należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • nie należy samodzielnie odstawiać leku. Może to wywołać nagłe podwyższenie ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów dławicy piersiowej i (lub) zaburzenia rytmu serca. O zwiększeniu dawki lub odstawieniu leku decyduje wyłącznie lekarz
 • w przypadku pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego decyzję o zaprzestaniu leczenia beta-adrenolitykiem należy podjąć co najmniej 24 godziny przed zabiegiem chirurgicznym. Ocena ryzyka i korzyści powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku kontynuowania leczenia atenololem należy zastosować leki anestezjologiczne o niewielkim ujemnym działaniu inotropowym, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działania kardiodepresyjnego. Podanie dożylne atropiny zmniejsza ryzyko reakcji ze strony nerwu błędnego
 • chociaż podanie atenololu jest przeciwwskazane w niewyrównanej niewydolności serca, lek może być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których niewydolność serca jest wyrównana. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z małą rezerwą sercową
 • Atenolol Sanofi może zwiększyć częstość i czas trwania napadów w dławicy piersiowej u pacjentów z dławicą piersiową Printzmetala z powodu braku działania alfa-receptorów pośredniczących w skurczu naczyń wieńcowych. Atenolol jest beta 1 selektywnym beta - adrenolitykiem i w związku z tym musi być stosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności
 • lek ten jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem obwodowego krążenia tętniczego. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z mniej zaawansowaną niewydolnością obwodowego krążenia tętniczego
 • należy zachować dużą ostrożność w przypadku pacjentów z blokiem serca I stopnia
 • cukrzyca: atenolol może nasilać działanie leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi, a także maskować objawy hipoglikemii (zmniejszonego stężenia glukozy we krwi) np. przyspieszoną czynność serca. Wskazana regularna kontrola stężenia glukozy, szczególnie w cukrzycy chwiejnej
 • Atenolol Sanofi może maskować objawy nadczynności tarczycy
 • Atenolol Sanofi może nasilać objawy łuszczycy
 • w rzadkich przypadkach na skutek działania farmakologicznego dochodzi do zwolnienia akcji serca (tętno spoczynkowe do 50-55 uderzeń na minutę), w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę
 • Atenolol Sanofi może zwiększyć wrażliwość na alergeny i nasilać reakcję anafilaktyczną u pacjentów, u których występowały takie reakcje w przeszłości. Tacy pacjenci mogą nie reagować na zwykle stosowaną dawkę adrenaliny
 • ostrożnie należy stosować lek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaleca się dostosowanie dawkowania u tych pacjentów w zależności od wartości klirensu kreatyniny
 • ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki
 • nie należy stosować u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność
 • u pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić zwiększenie oporów oddechowych, objawy ustępują po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela takich jak salbutamol lub izoprenalina
 • u pacjentów z guzem chromochłonnym przed zastosowaniem atenololu należy zastosować lek alfa-adrenolityczny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Atenolol Sanofi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Atenolol Sanofi a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Atenolol Sanofi przenika do pokarmu kobiecego. Stwierdzono znaczną kumulację tego leku w pokarmie kobiecym. Stosowanie atenololu w okresie okołoporodowym lub w czasie karmienia piersią może spowodować u noworodków zwiększone ryzyko hipoglikemii i bradykardii.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Zwiększone ryzyko znacznego obniżenia ciśnienia krwi, bradykardii i niewydolności serca może wystąpić w przypadku:

 • jednoczesnego stosowania atenololu z antagonistami kanału wapniowego wykazującymi ujemne działanie inotropowe tj. werapamil i diltiazem mogą prowadzić do nasilenia tego działania szczególnie u chorych z zaburzoną czynnością komór lub z zatokowo-przedsionkowymi i przedsionkowo-komorowymi zaburzeniami przewodzenia. Może to spowodować ciężkie niedociśnienie tętnicze, bradykardię lub niewydolność serca. Dożylne podanie antagonistów kanału wapniowego podczas stosowania beta-adrenolityków i w ciągu 48 godzin po ich odstawieniu jest przeciwwskazane
 • jednoczesnego stosowania z dihydropirydyną, np.: nifedypiną, może spowodować zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego i niewydolność serca u pacjentów z utajoną niewydolnością serca
 • glikozydy naparstnicy w skojarzeniu z beta-adrenolitykami mogą wydłużać czas przewodzenie przedsionkowo-komorowe
 • beta-adrenolityki mogą nasilać tzw. nadciśnienie z odbicia podczas odstawienia klonidyny, a jeżeli klonidyna i beta-adrenolityki stosowane są jednocześnie, należy zaprzestać stosowania beta-adrenolityków kilkanaście dni przed odstawieniem klonidyny. Jeżeli stosowanie klonidyny ma być zastąpione przez stosowanie beta-adrenolityków, rozpoczęcie podawania beta-adrenolityków powinno nastąpić kilkanaście dni po zaprzestaniu podawania klonidyny

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania:

 • leków przeciwarytmicznych klasy I: dyzopyramid i chinidyna
 • leków sympatykomimetycznych: tj. adrenalina, może zmniejszyć działanie beta-adrenolityków
 • insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych, może prowadzić do znacznego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi. Objawy hipoglikemii, szczególnie tachykardia, mogą być maskowane
 • leków hamujących syntezę prostaglandyn: tj. ibuprofen i indometacyna, mogą zwiększyć działanie przeciw nadciśnieniowe beta-adrenolityków
 • leków znieczulających

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atenolol Sanofi a alkohol

Nie zaleca się łączenia Atenololu Sanofi z alkoholem.

Atenolol Sanofi a prowadzenie pojazdów

Atenolol Sanofi nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Bardzo rzadko podczas stosowania leku, głównie w początkowym okresie leczenia, mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atenolol Sanofi?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego