Kategorie

Indix SR (Indapamidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Indix SR?

Indix SR jest lekiem moczopędnym zmniejszającym ciśnienie krwi. 

Podstawowe informacje

NazwaIndix SR
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1,5 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • kopowidon
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości
 • moczopędne
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
Zastosowanie

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid, inne leki należące do tej samej grupy związków chemicznych co indapamid, zwane sulfonamidami lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenie czynności mózgu i ośrodkowego układu nerwowego wywołane chorobą wątroby (encefalopatia wątrobowa)
 • inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • hipokaliemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerek
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
 • nadwrażliwość na światło
 • osłabienie wzroku lub ból oka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka grudkowata - plamista

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • wymioty
 • plamica
Nie łączyć z
 • solami litu
 • chinidyną
 • hydrochinidyną 
 • dyzopiramidem
 • amiodaronem
 • bretyliumem
 • sotalolem
 • dofetylidem
 • ibutylidem
 • chloropromazyną
 • cyjamemazyną
 • lewomepromazyną
 • tiorydazyną
 • trifluoperazyną
 • amisulpirydem
 • sulpirydem
 • sultoprydem
 • tiaprydem
 • droperydolem
 • haloperydolem
 • beprydylem
 • cyzaprydem
 • difemanilem 
 • sparfloksacyną
 • moksyfloksacyną
 • winkaminą 
 • amfoterycyną B
 • erytromycyną
 • halofantryną
 • mizolastyną
 • pentamidyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
 • lekami przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym
 • kortykosteroidami
 • baklofenem
 • preparatami naparstnicy
 • amilorydem
 • spironolaktonem
 • triamterenem
 • metforminą
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • solami wapnia
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
 • tetrakozaktydem
Ciąża

Nie należy stosować leku Indix SR w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmić piersią podczas stosowania leku Indix SR.

Dzieci

Nie należy stosować leku Indix SR u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Indix SR może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Indix SR?

Lek Indix SR zawiera jako substancję czynną indapamid. Substancja ta rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa wydalanie moczu, przez co wykazuje działanie obniżające ciśnienie krwi. Indapamid zwiększa wydalanie przez nerki sodu i chlorków, w mniejszym stopniu potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób objętość wydalanego moczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Indix SR?

Lek Indix SR należy stosować u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym.

Dawkowanie

Jak stosować lek Indix SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • tabletkę należy połykać w całości raz na dobę, najlepiej rano
 • zażywanie większych dawek leku nie wpływa na zwiększenie skuteczności leczenia nadciśnienia

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z nieprawidłową czynnością nerek nie mogą przyjmować leku Indix SR.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie mogą przyjmować leku Indix SR.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą przyjmować lek Indix SR, jeżeli czynność nerek jest prawidłowa lub tylko nieznacznie zaburzona.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indix SR

Jeżeli pacjent zażył większą dawkę leku niż należy, lub zrobił to ktoś inny, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Objawy przedawkowania obejmują: nudności, wymioty, uczucie nadmiernego osłabienia, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi elektrolitowej (zmniejszenie stężenia sodu i potasu we krwi). W ciężkich przypadkach może wystąpić niedociśnienie, przednerkowa niewydolność nerek (związana z hipowolemią), kurcze mięśni, dezorientacja.

Pominięcie zastosowania leku Indix SR

Pominiętą dawkę leku należy zażyć jak najszybciej z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Indix SR?

Leku Indix SR nie stosować, jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na indapamid, inne leki należące do tej samej grupy związków chemicznych co indapamid, zwane sulfonamidami lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • u pacjenta występuje zaburzenie czynności mózgu i ośrodkowego układu nerwowego wywołane chorobą wątroby (encefalopatia wątrobowa) lub inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • u pacjenta występuje hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Indix SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka grudkowata - plamista

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • wymioty
 • plamica

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • uczucie nadmiernego zmęczenia
 • parestezje
 • bóle głowy
 • nudności
 • zaparcia
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych ciałek krwi)
 • agranulocytoza (brak granulocytów we krwi)
 • niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna
 • niedociśnienie
 • arytmia
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia czynności wątroby
 • obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka
 • toksyczna nekroliza naskórka
 • zespół Stevensa - Johnsona
 • niewydolność nerek
 • hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia we krwi)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • pogorszenie widzenia lub ból oczu z powodu wysokiego ciśnienia w oku lub ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania
 • możliwość zapoczątkowania encefalopatii wątrobowej w przypadkach zaburzeń czynności wątroby
 • możliwość nasilenia uprzednio istniejącego ostrego uogólnionego tocznia rumieniowatego
 • nadmierna utrata potasu z hipokaliemią, szczególnie ciężką w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka
 • hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi) z towarzyszącą hipowolemią (zmniejszenie objętości krwi krążącej), odpowiedzialna za odwodnienie i niedociśnienie ortostatyczne
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy w osoczu krwi podczas leczenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Indix SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indix SR:

 • jeśli pacjent ma niewydolność wątroby
 • jeśli pacjent ma niewydolność nerek
 • jeśli pacjent ma cukrzycę
 • jeśli pacjent ma dnę moczanową
 • jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi wodno - elektrolitowej
 • jeśli pacjent ma nadwrażliwość na światło
 • jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie wzroku lub ból oka

Lek może dawać dodatki wynik testu antydopingowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indix SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Indix SR w czasie ciąży.

Indix SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmić piersią podczas stosowania leku Indix SR, ponieważ inpadamid przenika do mleka matki. 

Interakcje

Należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki, których nie należy stosować z indapamidem:

 • sole litu (stosowane w leczeniu depresji)

Inne leki, przy których należy zachować ostrożność stosując je jednocześnie z lekiem Indix SR:

 • leki, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, bretylium, sotalol, dofetylid, ibutylid)
 • leki przeciwpsychotyczne (chloropromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna, amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd, droperydol, haloperydol)
 • beprydyl 
 • cyzapryd, dyfemanil 
 • sparfloksacyna, moksyfloksacyna, podawane dożylnie winkamina, amfoterycyna B lub erytromycyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń)
 • halofantryna
 • mizolastyna 
 • pentamidyna
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne o działaniu przeciwbólowym (np. ibuprofen) lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) 
 • leki przeczyszczające o działaniu osmotycznym
 • doustnie podawane kortykosteroidy
 • baklofen
 • preparaty naparstnicy
 • leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren)
 • metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy)
 • środki cieniujące zawierające jod
 • tabletki zawierające wapń lub inne środki uzupełniające niedobór wapnia
 • cyklosporyna, takrolimus
 • tetrakozaktyd
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indix SR a alkohol

Brak danych. 

Indix SR a prowadzenie pojazdów

Lek Indix SR może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania leku Indix SR, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas stosowania dodatkowo innego leku przeciwnadciśnieniowego, mogą wystąpić objawy związane ze zmniejszeniem ciśnienia krwi.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Indix SR?:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego