Kategorie

Regulamin - nowy regulamin obowiązuje od 01.01.2021

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ obowiązujący od 01.01.2021
Co się zmienia od 1 stycznia 2021 r.:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r., zmianie ulega § 1 pkt. 8 Regulaminu w zakresie definicji Konsumenta.
Pozostałe punkty Regulaminu nie uległy zmianie.
Link do wersji Regulaminu obowiązującego do 31.12.2020
§ 1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Apteka - apteka „Gemini” prowadzona przez Gemini Hütter Spółka z o.o., z siedzibą w Wejherowie, ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000582775, NIP: 588-230-78-77; REGON 220687587, na prowadzenie której Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku wydał zezwolenie Nr 757/2013, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Portal - portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://www.aptekagemini.pl, za pośrednictwem którego Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Aptece za pośrednictwem Portalu, a także Usługi farmaceutyczne.
 3. Usługi farmaceutyczne - usługi farmaceutyczne o których mowa w art. 2a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, polegające w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej.
 4. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece.
 5. Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
 6. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 7. Fundacja – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 9. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Aptece za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Aptekę usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników Konta, którzy dokonali rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.
 11. Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA
 1. Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza oraz obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Aptece za pośrednictwem Portalu. Apteka świadczy również inne usługi, w tym Usługi farmaceutyczne, opisane w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej lub w oddzielnych regulaminach regulujących zasady świadczenia poszczególnych usług.
 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę, realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu, a także świadczenie usług związanych z obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień lub innych usług odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści obowiązującej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia albo rozpoczęcia korzystania z innej świadczonej przez Aptekę usługi, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Apteka informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Aptekę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 4. Apteka prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 5. Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).
 6. Niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 8. Zamówione w Aptece towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 9. Za zamówione w Aptece towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 10. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.
 11. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.
 12. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed rozpoczęciem leczenia lub terapii oraz użyciem konkretnego produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, zawierającej wskazania i przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.
 13. Wszelkie treści udostępniane na Portalu oraz informacje udzielane w ramach usług świadczonych przez Aptekę za pośrednictwem Portalu mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Żadnej z informacji udostępnionych na Portalu lub w ramach świadczonych za jego pośrednictwem usług nie należy rozumieć jako:
  1. wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  3. stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika Usług.
 14. Żadna z informacji udostępnionych na Portalu lub uzyskanych w ramach usług świadczonych przez Aptekę za pośrednictwem Portalu nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.
 15. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.
 16. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
 17. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty aptek stacjonarnych.
 18. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.
 19. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych przez Aptekę usług, w tym Usług farmaceutycznych, oraz każdy Kupujący powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 - 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).
 20. Każdy Kupujący powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 21. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych przez Aptekę usług, w tym Usług farmaceutycznych, oraz każdy Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Portalu lub świadczonych przez Aptekę usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oraz regulaminów regulujących zasady świadczenia przez Aptekę poszczególnych usług, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 22. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej może ulec zmianie. Każdego Kupującego albo korzystającego z usług świadczonych przez Aptekę obowiązuje wersja Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia albo rozpoczęcia korzystania z usługi.
 23. Korzystający z Portalu, usług świadczonych przez Aptekę oraz Kupujący może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem linku zamieszczonego na Portalu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdej chwili, poprzez jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.
 24. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez Aptekę drogą elektroniczną, jeżeli korzystający z Portalu lub świadczonych przez Aptekę usług lub Kupujący doprowadzi do tego, że usługa będzie realizowana w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej lub regulaminu regulującego zasady świadczenia danej usługi.
 25. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych przez Aptekę usług oraz każdy Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Aptekę usług.
 26. Apteka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta korzystający z Portalu lub świadczonych przez Aptekę usług lub Kupujący, albo problemy bądź ograniczenia techniczne usług świadczonych przez osoby trzecie, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych przez Aptekę, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu, a które uniemożliwiają mu korzystanie z usług świadczonych przez Aptekę.
 27. Apteka ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez nią usług ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych niezależnych od Apteki przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji Portalu albo danej usługi.
§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Aptekę na Portalu, Kupujący zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia udostępniony na Portalu. Kupujący będący Firmą, Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą lub Fundacją zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia przeznaczony dla tych podmiotów.
 2. Warunkiem przyjęcia przez Aptekę otrzymanego zamówienia do realizacji jest:
  1. podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia (właściwym ze względu na kategorię Kupującego);
  2. w przypadku zamówień składanych przez Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą dodatkowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesłanie wypełnionego dokumentu zapotrzebowania.
 3. Apteka oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub wskazanym przez niego odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówienia, zawierające:
  • numer zamówienia;
  • podsumowanie zamówienia, dane dotyczące zamawianych produktów (nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań) i cenę każdego produktu, wybraną przez Kupującego formę dostawy i jej koszt, przewidywany termin dostawy albo odbioru osobistego, łączną cenę całego zamówienia, dane osobowe Kupującego, dane wysyłkowe, ewentualne uwagi do zamówienia oraz dane do faktury (opcjonalnie);
  • dane Apteki;
  • informację o możliwości wyrażenia przez Kupującego zgody na otrzymywanie newslettera.
 5. Kupujący może również otrzymać na podany przez niego adres e-mail ankietę oceny satysfakcji, umożliwiającą Kupującemu wyrażenie opinii na temat procesu składania i realizacji zamówień w Aptece.
 6. Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, przesłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 7. W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę” zostaje zawarta między Apteką a Kupującym umowa sprzedaży na rzecz Kupującego towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym Kupującemu drogą elektroniczną i zamówienie zostaje przyjęte przez Aptekę do realizacji.
 8. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 9. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty
  za zamówione w Aptece towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 10. O terminie realizacji zamówienia Apteka informuje podczas składania zamówienia,
  w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy, na kartach produktów oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.
 11. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych licząc od:
  • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem dostępnego na Portalu operatora płatności lub przelewu tradycyjnego;
  • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą płatniczą „za pobraniem”.
 12. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
  • elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
  • towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
  • zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze;
  • takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Jeżeli Apteka odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 12 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną.
 14. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w całości (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), Apteka zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Apteki, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:
  • albo od razu odstąpić od umowy,
  • albo wyznaczyć Aptece dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie, od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania,
  • albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.
 15. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), Apteka zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Apteki, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:
  • albo od razu odstąpić od umowy w części, która nie może być zrealizowana, co będzie oznaczało realizację przez Aptekę zamówienia w pozostałym zakresie,
  • albo od razu odstąpić od umowy w całości,
  • albo wyznaczyć Aptece dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania,
  • albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.
 16. W przypadku przewidzianej w ust. 12 powyżej odmowy przez Aptekę realizacji zamówienia, Apteka zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy. W przypadku przewidzianego w ust. 13 lub ust. 14 odstąpienia Kupującego od umowy, Apteka zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy
  w całości lub części jest fakultatywnym uprawnieniem Kupującego, będącym dobrowolną alternatywą dla dochodzenia swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.
 17. Zawarcie umowy sprzedaży z Apteką i akceptacja postanowień Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
 18. Apteka wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki całego zamówienia z magazynu Apteki. Faktura w formacie PDF lub link do jej pobrania zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu Konta Użytkownika w Portalu www.aptekagemini.pl. Dodatkowo zarejestrowany Użytkownik Konta będzie mógł pobrać fakturę po zalogowaniu do swojego Konta Użytkownika. Wysłanie przez Aptekę linku do pobrania faktury albo korekty faktury w formacie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.
§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW
 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów opisanych w zakładce „Płatności”.
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Apteka może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.
 3. Zamówiony przez Kupującego towar może być:
  • odebrany przez Kupującego osobiście w miejscach wskazanych w zakładce „Dostawa” albo
  • przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.
 4. Dostawa towarów zamówionych w Aptece za pośrednictwem Portalu realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 6. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej.
 7. Apteka zobowiązana jest do przygotowania towarów do odbioru przez podmiot zarządzający transportem lub firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego podmiotowi zarządzającemu transportem i firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.
 8. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranej firmy kurierskiej. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce "Dostawa". W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 9. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 10. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 11. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Apteka, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz poniesionych przez Kupującego kosztów dostawy.
 12. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
§ 5 REKLAMACJE
 1. Apteka zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Aptekę, korzystający z Portalu, usług świadczonych przez Aptekę lub Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację zgodnie z instrukcją wskazaną na Portalu w zakładce „Reklamacje”.
 2. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny - w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe. W przypadku reklamacji dotyczących zamówień należy podać numer zamówienia.
 3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym § 5, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 7. Jeśli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Gemini, Dział Reklamacji, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Apteka ustosunkuje się do żądania (reklamacji) zgłoszonego przez korzystającego z Portalu, usług świadczonych przez Aptekę lub Kupującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania, wysyłając odpowiedź na podany przez niego adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Aptekę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 10. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Apteka niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Aptekę, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Kupującego jaki i Apteki.
§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 13 poniżej.
 2. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki co do zasady nie podlegają zwrotowi. Produkty lecznicze oraz wyroby medyczne mogą zostać zwrócone do Apteki wyłącznie z powodu ich wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, na zasadach opisanych w § 5 powyżej.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Aptekę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej reklamacje@aptekagemini.pl lub pocztą na adres Apteka Gemini ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej zamówione towary. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towarów Aptece przed upływem terminu 14 dni.
 5. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Gemini, Dział Reklamacji, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
 6. Zwracane towary należy odesłać Aptece wraz z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (np. wypełnionym formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej). Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.
 7. Sugerujemy również odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub śladów korzystania z nich. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i nieodsyłanie ich w kopertach lub kopertach bąbelkowych.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 10. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego odesłania zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Apteka została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 11. Apteka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 12. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są:
  • towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała Kupującego przy składaniu zamówienia (np. informacja o krótkim terminie przydatności była wskazana na Portalu);
  • towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  • produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z § 6 ust. 2 powyżej;
  • usługi, w szczególności usługi świadczone przez Aptekę drogą elektroniczną.
§ 7 OCHRONA DANYCH
 1. Apteka zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupujących oraz osób korzystających z Portalu oraz świadczonych przez Aptekę usług, i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. Apteka jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, NIP: 5252674781, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, kapitał zakładowy: 106.000,00 zł, polegających na przesyłaniu odpowiednio przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 3 poniżej - do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Aptece transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.
 3. Kupujący dokonujący zakupu w Aptece może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z Portalu i świadczonych przez Aptekę usług oraz Kupujących Apteka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
§ 8 KONTAKT
W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Aptece towarów, bądź usług świadczonych przez Aptekę, korzystający z Portalu lub Kupujący może skontaktować się z Apteką w sposób wskazany na Portalu w zakładce „Kontakt”.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego