Kategorie

Metogen SC (Metoprololi succinas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Metogen SC?

Substancją czynną leku Metogen SC jest bursztynian metoprololu, który należy do grupy leków nazywanych lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne.

Podstawowe informacje

NazwaMetogen SC
Nazwa międzynarodowaMetoprololi succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 23,75 mg
 • 47,5 mg
 • 95 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Bursztynian metoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • skrobia kukurydziana
 • makrogol 6000
 • poliakrylan, dyspersja 30%
 • talk
 • powidon (K90)
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • D-glukoza
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniżanie ciśnienia tętniczego
 • zwiększanie siły skurczu serca
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba niedokrwienna serca
 • dławica piersiowa
 • arytmia przebiegająca z tachykardią, zwłaszcza w tachykardii nadkomorowej
 • leczenie podtrzymujące po przebytym zawale mięśnia serca
 • czynnościowe zaburzenia układu sercowo-naczyniowego
 • profilaktyka migreny
 • łągodna do umiarkowanej, stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory, w uzupełnieniu leczenia standardowego
 • u dzieci powyżej 6 roku życia w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na metoprolol, inne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy znacznego stopnia
 • spowolniona czynność serca (tętno < 50 skurczów na minutę)
 • zaburzenia czynności węzła zatokowo-przedsionkowego w sercu
 • zapaść krążeniowa, zwłaszcza z powodu niewydolności serca
 • ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego w kończynach górnych i (lub) dolnych
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze
 • nieleczony guz rdzenia nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc ze zwężeniem oskrzeli
 • jednoczesne leczenie inhibitorami MAO
 • zawał mięśnia sercowego
 • tętno mniejsze od 45 skurczów na minutę, ciśnienie skurczowe mniejsze od 100 mmHg i do tego zaburzenia rytmu serca
 • jednoczesne podawanie dożylne leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca, np. werapamilu, diltiazemu czy też dyzopiramidu

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca nie wolno stosować metoprololu jeżeli:

 • występuje niestabilna, niewyrównana niewydolność serca
 • stale lub okresowo podawane są leki zwiększające siłę skurczu serca (np. dobutamina)
 • ciśnienie skurczowe stale jest mniejsze niż 100 mmHg lub spowolniona jest czynność serca (tętno < 68 skurczów na minutę)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma oskrzelowa
 • ciężka choroba wątroby
 • cukrzyca, gdyż możliwe jest maskowanie objawów małego stężenia glukozy we krwi, konieczne jest regularne oznaczanie stężenia glukozy we krwi
 • zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia)
 • ból w klatce piersiowej,  tzw. dławica typu Prinzmetala
 • łagodne lub umiarkowane zaburzenia krążenia obwodowego w kończynach górnych i (lub) dolnych
 • guz rdzenia nadnerczy wydzielający hormony
 • nadczynność tarczycy
 • zaplanowany zabieg operacyjny
 • łuszczyca
 • skłonność do reakcji alergicznych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, także podczas wstawania z pozycji leżącej
 • zmęczenie

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwolnione tętno
 • zaburzenia równowagi
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy, ból głowy
 • duszność podczas wysiłku
 • nudności, ból brzucha, biegunka, zaparcie
 • zimne ręce i stopy
Nie łączyć z
 • alkoholem
 • werapamilem
 • diltiazemem
 • dyzopiramidem
 • lekami blokującymi receptory beta-adrenerbiczne, np. tymololem
Ciąża

Lek Metogen SC może być stosowany w ciąży tylko ze ścisłych wskazań i po dokonaniu przez lekarza starannej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Leku Metogen SC nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Metogen SC może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Metogen SC może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Metogen SC?

Działanie leku Metogen SC polega na blokowaniu receptorów beta1-adrenergicznych znajdujących się w sercu. W konsekwencji powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zwiększenie siły skurczu serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Metogen SC?

Lek Metogen SC stosowany jest w przypadku:

 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby niedokrwiennej serca
 • dławicy piersiowej
 • arytmii przebiegającej z tachykardią, zwłaszcza w tachykardii nadkomorowej
 • leczenia podtrzymującego po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • czynnościowego zaburzenia układu sercowo - naczyniowego
 • profilaktyki migreny
 • łągodnej do umiarkowanej, stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory, w uzupełnieniu leczenia standardowego
 • dzieci powyżej 6 roku życia w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Dawkowanie

Jak stosować lek Metogen SC?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie nadciśnienia tętniczego:

 • zalecana dawka to 47,5 mg raz na dobę
 • w razie konieczności dawka może być zwiększona do 190 mg na dobę
 • lekarz może także zalecić dodatkowe podanie innego leku obniżającego ciśnienie tętnicze.

Leczenie choroby niedokrwiennej serca, dławicy piersiowej:

 • zalecana dawka wynosi 47,5 mg do 190 mg raz na dobę
 • dawka maksymalna wynosi 190 mg na dobę
 • lekarz może także zalecić dodatkowe podanie innego leku stosowanego w leczeniu choroby wieńcowej

Leczenie zaburzeń rytmu serca przebiegających z szybką czynnością serca:

 • zalecana dawka wynosi 47,5 mg do 190 mg raz na dobę
 • dawka maksymalna wynosi 190 mg na dobę

Leczenie czynnościowego zaburzenia układu sercowo-naczyniowego:

 • zalecana dawka wynosi 47,5 mg do 190 mg raz na dobę
 • dawka maksymalna wynosi 190 mg na dobę

Leczenie podtrzymujące po zawale mięśnia sercowego:

 • zalecana dawka wynosi 95 mg do 190 mg raz na dobę
 • dawka maksymalna wynosi 190 mg na dobę

Profilaktyka migreny:

 • zalecana dawka wynosi 95 mg raz na dobę
 • dawka maksymalna wynosi 95 mg na dobę

Leczenie niewydolności serca, klasa II według NYHA:

 • dawka początkowa w ciągu pierwszych dwóch tygodni wynosi 23,75 mg raz na dobę
 • od 3 tygodnia zalecana dawka to 47,5 mg na dobę
 • lekarz następnie może podwoić dawkę co drugi tydzień do maksymalnej dawki 190 mg na dobę lub do największej dawki tolerowanej przez pacjenta
 • 190 mg metoprololu bursztynianu jest również dawką zalecaną w leczeniu długoterminowym niewydolności serca
 • po każdym zwiększeniu dawki należy uważnie monitorować stan pacjenta

Leczenie niewydolności serca, klasa III według NYHA:

 • dawka początkowa w pierwszym tygodniu to 11,88 mg raz na dobę
 • w drugim tygodniu lekarz może zwiększyć dawkę do 23,75mg na dobę
 • lekarz następnie może podwoić dawkę co drugi tydzień do maksymalnej dawki 190 mg na dobę lub do największej dawki tolerowanej przez pacjenta
 • 190 mg metoprololu bursztynianu jest również dawką zalecaną w leczeniu długoterminowym niewydolności serca
 • po każdym zwiększeniu dawki należy uważnie monitorować stan pacjenta

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, np. pacjentów ze sztucznym połączeniem żyły w celu zmniejszenia ciśnienia, może być konieczne zmniejszenie dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

U dzieci powyżej 6 lat oraz u młodzieży dawka leku jest uzależniona od masy ciała. Lekarz poinformuje, jaką dawkę należy podać. Maksymalna zalecana dawka to 190 mg na dobę. Nie zaleca się stosowania metoprololu u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Pacjenci w wieku powyżej 80 lat:

Brak wystarczających danych odnośnie stosowania metoprololu u pacjentów w wieku powyżej 80 lat, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas zwiększania dawki u tych pacjentów.

 

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować raz na dobę, podczas posiłku lub niezależnie od posiłku, najlepiej rano. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połknąć w całości lub jako podzielone, ale nie mogą być żute lub rozgryzane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metogen SC:

Należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Postępowanie lecznicze będzie zależało od ilości przyjętych tabletek. Pierwsze objawy przedawkowania pojawiają się w ciągu 20 minut do 2 godzin od przyjęcia leku.

Pominięcie zażycia leku Metogen SC:

Nie należy zażywać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Kolejne dawki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami.

Przerwanie stosowania leku Metogen SC:

W przypadku chęci przerwania lub przedwczesnego zaprzestania leczenia lekiem Metogen SC, należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno nagle przerwać leczenia beta-adrenolitykami. Jeśli leczenie ma być przerwane, należy wykonywać to powoli przez co najmniej 2 tygodnie. Nagłe odstawienie beta-adrenolityków może prowadzić do nasilenia niewydolności serca i może zwiększać ryzyko zawału serca i nagłego zgonu sercowego. Może prowadzić do nasilenia objawów choroby lub wzrostu ciśnienia tętniczego.

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Metogen SC należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metogen SC?

Leku Metogen SC nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na metoprolol, inne leki blokujące receptory beta - adrenergiczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • bloku przedsionkowo-komorowego drugiego i trzeciego stopnia, bloku zatokowo-przedsionkowego znacznego stopnia
 • spowolnionej czynności serca (tętno < 50 skurczów na minutę)
 • zaburzenia czynności węzła zatokowo-przedsionkowego w sercu
 • zapaści krążeniowej, zwłaszcza z powodu niewydolności serca
 • ciężkiego zaburzenia krążenia obwodowego w kończynach górnych i (lub) dolnych
 • bardzo niskiego ciśnienie tętniczego
 • nieleczonego guza rdzenia nadnerczy
 • kwasicy metabolicznej
 • ciężkiej astmy oskrzelowej lub przewlekłej choroby płuc ze zwężeniem oskrzeli
 • jednoczesnego leczenia inhibitorami MAO
 • zawału mięśnia sercowego
 • tętna mniejszego od 45 skurczów na minutę, ciśnienia skurczowego mniejszego od 100 mmHg i do tego zaburzenia rytmu serca
 • jednoczesnego podawania dożylnych leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca, np. werapamilu, diltiazemu czy też dyzopiramidu

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca nie wolno stosować metoprololu jeżeli:

 • występuje niestabilna, niewyrównana niewydolność serca
 • stale lub okresowo podawane są leki zwiększające siłę skurczu serca (np. dobutamina)
 • ciśnienie skurczowe stale jest mniejsze niż 100 mmHg lub spowolniona jest czynność serca (tętno < 68 skurczów na minutę)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Metogen SC może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala w przypadku zauważenia jednego lub więcej z następujących objawów: 

 • przemijające nasilenie objawów niewydolności serca
 • niektóre postaci zaburzeń rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia)
 • bólu w okolicy serca
 • duszności
 • zaostrzenia cukrzycy
 • zażółcenia skóry i/lub oczu
 • martwicy tkanek

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, także podczas wstawania z pozycji leżącej
 • zmęczenie

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwolnione tętno
 • zaburzenia równowagi
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy, ból głowy
 • duszność podczas wysiłku
 • nudności, ból brzucha, biegunka, zaparcie
 • zimne ręce i stopy

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • uczucie mrowienia, drętwienia
 • skurcz oskrzeli
 • wymioty
 • zmiany skórne
 • wysypka podobna do łuszczycy
 • wzmożona potliwość
 • kurcze mięśni
 • zwiększenie masy ciała
 • zatrzymywanie wody w tkankach (obrzęk)
 • depresja, zaburzenia koncentracji, senność lub bezsenność, koszmary senne
 • zapaść

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • czynnościowe zaburzenia serca, takie jak rytm cwałowy lub szybka czynność serca, niektóre zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia widzenia
 • suchość lub podrażnienie oczu
 • zapalenie spojówek
 • przeziębienie
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • wypadanie włosów
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • impotencja i inne zaburzenia seksualne, stwardnienie plastyczne prącia
 • nerwowość, lęk

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • małopłytkowość
 • leukopenia
 • szumy uszne, zaburzenia słuchu
 • zaburzenia smaku
 • nadwrażliwość na światło
 • zaostrzenie łuszczycy, pojawienie się łuszczycy, zmiany skórne podobne do łuszczycy
 • ból stawów, osłabienie mięśni
 • nasilenie dolegliwości u pacjentów z chromaniem przestankowym lub u pacjentów ze skurczem tętnic zaopatrujących w krew palce rąk lub stóp (zespół Raynauda)
 • zapominanie lub zaburzenia pamięci, splątanie, omamy, zmiany osobowości

Częstość nieznana:

 • maskowanie objawów małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemia), takich jak szybka czynność serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Metogen SC należy stosować ostrożnie w przypadku:

 • astmy oskrzelowej
 • ciężkiej choroby wątroby
 • cukrzycy, gdyż możliwe jest maskowanie objawów małego stężenia glukozy we krwi, konieczne jest regularne oznaczanie stężenia glukozy we krwi
 • zaburzenia rytmu serca (bloku przedsionkowo-komorowego pierwszego stopnia)
 • bólu w klatce piersiowej, tzw. dławicy typu Prinzmetala
 • łagodnego lub umiarkowanego zaburzenia krążenia obwodowego w kończynach górnych i (lub) dolnych
 • guza rdzenia nadnerczy wydzielającego hormony
 • nadczynności tarczycy
 • zaplanowanego zabiegu operacyjnego
 • łuszczycy
 • skłonności do reakcji alergicznych

Stosowanie metoprololu może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metogen SC a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Metogen SC w ciąży może być stosowany tylko ze ścisłych wskazań i po dokonaniu starannej oceny stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza. Istnieją dowody, że metoprolol zmniejsza dopływ krwi do łożyska, w związku z czym może powodować zaburzenia w rozwoju płodu.

Metogen SC a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lakarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Metoprolol przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Metogen SC. Jeśli pacjentka stosuje lek Metogen SC w czasie karmienia piersią, to należy obserwować niemowlę czy nie występują u niego objawy działania leku.

Interakcje

Zawsze należy pionformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Konieczny jest ścisły nadzór lekarza w przypadku jednoczesnego przyjmowania następujących leków z lekiem Metogen SC:

 • werapamilu
 • diltiazemu
 • dyzopiramidu
 • innych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (np. krople do oczu zawierające tymolol)

Substancjami, które nasilają działanie Metogenu SC są:

 • alkohol
 • leki zobojętniające kwas, takie jak cymetydyna
 • leki obniżające ciśnienie tętnicze, takie jak hydralazyna
 • leki przeciwdepresyjne, takie jak paroksetyna, fluoksetyna i sertralina
 • difenhydramina stosowana w leczeniu bezsenności
 • hydroksychlorochina i celekoksyb stosowane w leczeniu chorób stawów
 • niektóre leki przeciwgrzybicze, np. terbinafina
 • neuroleptyki, takie jak chloropromazyna, triflupromazyna, chloroprotiksen
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak amiodaron, chinidyna i propafenon
 • anestetyki wziewne

Do leków, które mogą osłabiać działanie Metogenu SC należą:

 • indometacyna
 • rifampicyna

Lek Metogen SC może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze (np. nifedypiny, prazosyny, rezerpiny, alfa-metylodopy, klonidyny, guanfacyny i glikozydów nasercowych). Może to prowadzić do wyraźnego spowolnienia czynności serca.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą hamować uwalnianie insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 2 lub wpływać na działanie leków stosowanych w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi. Należy regularnie oznaczać stężenie glukozy we krwi.

W przypadku jednoczesnego przyjmowania leku Metogen SC z adrenaliną lub noradrenaliną albo lekami o podobnym działaniu, ciśnienie tętnicze może się znacząco zwiększyć. Działanie adrenaliny w leczeniu reakcji nadwrażliwości może zostać osłabione.

Metoprolol może zmniejszać wydalanie lidokainy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metogen SC a alkohol

Metoprolol i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie uspokajające. Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Metogen SC.

Metogen SC a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Metogen SC może powodować zawroty głowy lub zmęczenie, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednoczesne spożywanie alkoholu, początek leczenia lub okres zwiększania dawki metoprololu szczególnie predysponują do wystąpienia tych objawów.

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Metogen SC.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Metogen SC?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego