Kategorie

Novaclear Hands Clear, żel antybakteryjny do rąk, z kwasem hialuronowym, 100 ml

Cena jednostkowa: 12,39 zł za 100 mililitrów

Cena
12,39 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 2 dni robocze

Opis produktu

Antybakteryjny, bezbarwny żel do rąk wzbogacony kwasem hialuronowym przeznaczony do powszechnego stosowania w celu zachowania higieny rąk w sytuacjach, kiedy nie jest możliwe ich umycie. Działa bakteriobójczo - usuwa bakterie z powierzchni dłoni bez konieczności zmywania wodą.

Wskazania

Antybakteryjna higiena rąk bez użycia wody.

Sposób użycia

 • Nanieść 3ml żelu na dłonie.
 • Wcierać w dłonie przez 30 sekund.
 • Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Składniki

Substancje czynne: Etanol 650g/kg, Propan-2-ol 100g/kg.

 

Środki ostrożności

 • Żel antybakteryjny używać z zachowaniem środków ostrożności.
 • Działa szkodliwie po połknięciu.
 • Działa drażniąco na skórę i oczy.
 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
 • W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • Jeżeli działanie drażniące na oczy utrzymuje się, należy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W razie spożycia wypłukać usta wodą.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Wysoce łatwopalna ciecz.
 • Nie palić.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
 • Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Pierwsza pomoc

 • W kontakcie ze skórą: produkt do stosowania na skórę. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów spłukać skórę pod strumieniem bieżącej wody poradzić się lekarza.
 • W kontakcie z oczami: wyciągnąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez co najmniej 15 minut. Ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki należy unikać silnego strumienia wody. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.
 • W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.
 • Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

Nr pozwolenia

7686/19

Dodatkowe informacje

Zawiera: Etanol, Propan-2-ol.
 

Podmiot odpowiedzialny

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 38 A
15-113 Białystok