OFF! Protection Plus, suchy aerozol przeciw komarom i kleszczom, 25% DEET, 100ml

OFF! Protection Plus, suchy aerozol przeciw komarom i kleszczom, 25% DEET, 100ml

ostatnia cena sprzedaży

Cena: 14,99 zł

Cena jednostkowa: 14,99 zł za 100 ml
Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

OFF! Protection Plus, suchy aerozol przeciw komarom i kleszczom, 25% DEET, 100ml - opis produktu

Off! Protection Plus suchy aerozol zapewnia długotrwałą ochronę, aż do 8 godzin, przed komarami i kleszczami.
 
Wskazania: ochrona przed komarami i kleszczami.
 
Sposób użycia: używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Wstrząsnąć przed użyciem. Trzymając produkt pionowo spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry z odległości 15-20cm i rozsmarować rękami. Przedramię spryskiwać przez około 1 sekundę. Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Użyć ponownie w przypadku upływu czasu działania lub zanikania efektu ochronnego preparatu. Po użyciu umyć skórę wodą z mydłem. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). Nie stosować częściej niż 2 razy dziennie oraz nie przekraczać zalecanej dawki. Nie nanosić na ręce dzieci. Zaniechać stosowania w przypadku wystąpienia podrażnienia, a skórę dokładnie umyć. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie spryskiwać produktem mebli, zegarków, powierzchni plastikowych, malowanych i lakierowanych (również w samochodzie). Do użytku zewnętrznego.
 
Składniki: N,N-dietylo-m-toluamid (250g/kg).
 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 
Środki ostrożności: aerozol łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122 °F. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 
Pierwsza pomoc: wdychanie: przenieść na świeże powietrze. W przypadku wdychania produktu zasięgnąć
pomocy medycznej.
 
Kontakt przez skórę: przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
 
Kontakt z oczami: usunąć szkła (szkło) kontaktowe. Zabezpieczyć nieuszkodzone oko. W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy. W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej.
 
Połknięcie: nie prowokować wymiotów. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Wypłukać usta wodą. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
 
Producent:
SC Johnson Sp z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa