OFF! Sport Insect Repellent, suchy aerozol przeciw komarom i kleszczom, 25% DEET, 100ml

OFF! Sport Insect Repellent, suchy aerozol przeciw komarom i kleszczom, 25% DEET, 100ml

Cena: 22,49 zł

Cena jednostkowa: 22,49 zł za 100 ml

Wysyłamy w 1 dzień roboczy!

Dostępny

OFF! Sport Insect Repellent, suchy aerozol przeciw komarom i kleszczom, 25% DEET, 100ml - opis produktu

OFF! Sport Insect Repellent, suchy aerozol zapewnia długotrwałą ochronę, aż do 8 godzin, przed komarami i kleszczami.

Wskazania: ochrona przed komarami i kleszczami.

Sposób użycia: dobrze wstrząsnąć przed każdym użyciem. Rozpylić niewielką ilość produktu i trzymać opakowanie pionowo w odległości 15-20cm od skóry, na odsłonięte części ciała, a następie równomiernie rozsmarować (dorośli: ręce, szyja, dolna część ramion i górne części stóp; dzieci w wieku powyżej 12 lat: szyja górna część stóp). Rozpylać powoli i równomiernie przez około 1 sekundę. Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio- spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikać kontaktu z oczami i ustami. Stosować maksymalnie 2 raz dziennie u dorosłych i 1 dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia. Nie stosować uszkodzoną lub podrażnioną skórę (na przykład: po silnym nasłonecznieniu). Zaniechać stosowania w przypadku podrażnienia. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie stosować pod ubraniem. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie stosować w miejscach, w których produkt może mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po użyciu, a także przed jedzeniem i piciem umyć skórę wodą z mydłem. Produktu nie używać z innymi produktami biobójczymi. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie spryskiwać produktem mebli, zegarków, powierzchni plastikowych, malowanych i lakierowanych (również w samochodzie). Aby ograniczyć ukąszenia komarów, zaleca się okrycie pozostałych części ciała ubraniem.

Składniki: N,N-dietylo-m-toluamid (25g/100g).

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Środki ostrożności: aerozol łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni Celsjusza. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Pierwsza pomoc: wdychanie: przenieść na świeże powietrze. W przypadku wdychania produktu zasięgnąć
pomocy medycznej.

Kontakt przez skórę: przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

Kontakt z oczami: usunąć szkła (szkło) kontaktowe. Zabezpieczyć nieuszkodzone oko. W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy. W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Połknięcie: nie prowokować wymiotów. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Wypłukać usta wodą. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

Producent:
SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa.