Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Apteki Internetowej Gemini. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Apteki Internetowej Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

Administrator

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia („Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest Gemini Hütter spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 10, 84-202 Wejherowo wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000313343, NIP: 588-230-78-77; REGON 220687587.

Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują informacje takie jak imię i nazwisko Kupującego, jego adres mailowy oraz telefon, NIP, PESEL, a także adres dostawy i adres bilingowy.

Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Kupujących
a Administratorem w ramach działalności Apteki Internetowej. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Kupującymi (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Kupujących w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie.

Podstawa przetwarzania Danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora.

Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa Kupującego

Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

Kupujący ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

Zabezpieczenie Danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Informacje o plikach cookies

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Strona internetowa www.aptekagemini.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania ze strony Apteki lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

Strona internetowa www.aptekagemini.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:

  1. pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania do Apteki Internetowej i dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z serwisu Apteki Internetowej;
  2. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Aptece Internetowej;
  3. pliki statystyczne - umożliwiające Aptece Internetowej zebranie informacje na temat korzystania z jej zasobów;
  4. pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego ustawień dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony;
  5. pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Kupującego;
  6. pliki społecznościowe - pliki umożliwiające integrację konta Kupującego w serwisie społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) z serwisem Apteki Internetowej.
  7. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.aptekagemini.pl i jej podstron, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.aptekagemini.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.aptekagemini.pl.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Apteką partnerów oraz reklamodawców.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.aptekagemini.pl i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Pozostałe postanowienia

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Apteki Internetowej obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.