Kategorie

Alutard SQ (Alutard SQ)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Alutard SQ?

Alutard SQ jest produktem leczniczym typu depot zawierającym pojedyncze wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych, adsorbowane na wodorotlenku glinu.

Podstawowe informacje

NazwaAlutard SQ
Nazwa międzynarodowaAlutard SQ
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

leczenie podstawowe: 100 SQ-U/ ml, 1000 SQ-U/ ml, 10 000 SQ-U/ ml, 100 000 SQ-U/ ml
leczenie podtrzymujące: 100 000 SQ-U/ ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych:

801 Jad pszczoły
802 Jad osy

leczenie podstawowe: 100 SQ-U/ ml, 1000 SQ-U/ ml, 10 000 SQ-U/ ml, 100 000 SQ-U/ ml
leczenie podtrzymujące: 100 000 SQ-U/ ml

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorotlenek glinu uwodniony
 • chlorek sodu
 • wodorowęglan sodu
 • fenol
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

zestaw do leczenia podstawowego zawiera: 4 fiolki po 5 ml (od 100 SQ-U/ ml do 100 000 SQ-U/ ml)

zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: 1 fiolkę po 5 ml (100 000 SQ-U/ ml)

Fiolki ze szkła typu I z korkami z laminowanej gumy bromobutylowej i aluminiowymi wieczkami, inny kolor do każdego stężenia:

 • szary 100 SQ-U/ ml
 • zielony 1000 SQ-U/ ml
 • złoty 10 000 SQ-U/ ml
 • czerwony 100 000 SQ-U/ ml
Działanie / właściwości

Przeciwalergiczne

Zastosowanie

Leczenie chorób alergicznych zależnych od swoistych immunoglobulin E (IgE).

Przeciwwskazania
 • uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenie układu immunologicznego
 • przyjmowanie leków hamujących działanie układu immunologicznego
 • choroba nowotworowa
 • napad astmy i (lub) objawy astmy uległy zaostrzeniu w ostatnim czasie
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • unikać znacznego wysiłku fizycznego, gorących kąpieli i spożywania alkoholu w dniu wstrzyknięcia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alutard SQ należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

 • wystąpiło jakiekolwiek działanie niepożądane w miejscu ostatniego wstrzyknięcia
 • pacjent jest leczony trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) z powodu depresji lub inhibitorami katecholo-P-metylotransferazy (COMT) z powodu choroby Parkinsona
 • pacjent ma przewlekłą chorobę serca lub płuc, lub chorobę nerek
 • pacjent przyjmuje leki, inhibitory ACE, beta-blokery
 • pacjent ma gorączkę lub inne objawy zakażenia
 • u pacjenta wystąpiły objawy reakcji alergicznej, takie jak: gorączka, astma lub wyprysk w ciągu ostatnich dni przed wstrzyknięciem leku

Po wstrzyknięciu leku Alutard SQ:

 • pozostać pod obserwacją w placówce leczniczej przez 30 minut po iniekcji
 • jeśli wystąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak pokrzywka, trudności z połykaniem lub oddychaniem, zmiany głosu, spadek ciśnienia tętniczego krwi lub uczucie obecności ciała obcego w gardle, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza
 • jeśli nastąpi wyraźne nasilenie objawów astmy, należy natychmiast zwrócić się do lekarza
 • przed każdym wstrzyknięciem alergenu lekarz powinien sprawdzić objętość i datę poprzedniego wstrzyknięcia
 • jeśli wystąpiła reakcja alergiczna po ostatnim wstrzyknięciu, należy o tym powiedzieć lekarzowi, ponieważ może to oznaczać konieczność zastosowania mniejszej dawki
 • unikać przyjmowania innych leków zawierających glin w trakcie leczenia lekiem Alutard SQ, np. leków zobojętniających kwas żołądkowy
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększony poziom tryptazy we krwi i (lub) pacjent ma mastocytozę, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i stopień ich nasilenia może być większy
 • jeśli pacjent ma mastocytozę, skuteczność działania leku może być mniejsza niż w całej populacji pacjentów z uczuleniem na jady owadów

Dawkę wstrzykiwanego leku należy zmienić lub zastrzyk należy odłożyć na późniejszy termin w przypadku:

 • wystąpienia gorączki lub innych objawów zakażenia
 • wystąpienia objawów alergicznych w ciągu ostatnich 3-4 dni
 • uprzedniego wystąpienia działań niepożądanych (miejscowych lub uogólnionych)
 • zaostrzenia atopowego zapalenia skóry
 • otrzymania innej szczepionki
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • uczucie mrowienia na skórze
 • zapalenie lub świąd oczu
 • świszczący oddech
 • objawy astmy, skrócenie oddechu, skurcz dolnych dróg oddechowych, kaszel lub kichanie
 • uczucie podrażnienia gardła
 • uczucie zatkanego nosa
 • zgaga
 • zaczerwienienie lub świąd skóry
 • wysypka
 • uderzenia gorąca
 • ból pleców, ból lub obrzęk stawów
 • świąd w miejscu wstrzyknięcia
 • uczucie zmęczenia
Nie łączyć z
 • dużymi dawkami innych leków zawierających glin, takich jak niektóre leki zobojętniające kwas żołądkowy
 • innymi szczepieniami ochronnymi - należy zachować przerwę co najmniej tydzień przed wstrzyknięciem jak i po wstrzyknięciu leku Alutard SQ
Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia podczas ciąży. 

Kobiety, które zaszły w ciążę w trakcie stosowania leku Alutard SQ, mogą kontynuować stosowanie leku po wcześniej przeprowadzonej przez lekarza ocenie stanu ogólnego i reakcji na dotychczasowe dawki.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed rozpoczęciem leczenia.

Dzieci

Dzieci w wieku 5 lat i starsze: informacje, dotyczące skuteczności leczenia u dzieci są ograniczone, jakiekolwiek dane dotyczące bezpieczeństwa nie wskazują na występowanie większego ryzyka niż u dorosłych.

Dzieci w wieku poniżej 5 lat: lekarz starannie oceni potrzebę leczenia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Leczenie lekiem Alutard SQ nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Alutard SQ?

Lek Alutard SQ działa przeciwalergicznie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alutard SQ?

Lek Alutard SQ stosuje się do leczenia chorób alergicznych zależnych od swoistych immunoglobulin E (IgE).

Dawkowanie

Jak stosować lek Alutard SQ?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

 • przed podaniem leku, fiolkę należy 10-20 razy powoli odwrócić do góry i w dół
 • lek wstrzykuje się podskórnie w górną część ramienia lub w przedramię
 • lek Alutard SQ może być podawany wyłącznie w placówkach leczniczych pod kontrolą lekarza doświadczonego w stosowaniu swoistej immunoterapii oraz w placówkach medycznych, gdzie dostępne są odpowiednie leki i sprzęt do leczenia potencjalnych reakcji anafilaktycznych
 • pacjent musi pozostać w placówce leczniczej przez co najmniej 30 minut po każdym zastrzyku
 • leczenie dzieli się na dwie fazy: fazę zwiększania dawki (stopniowo zwiększa się dawkę) i fazę podtrzymującą (podczas której stosuje się stałą dawkę)
 • dawkowanie w obydwu fazach jest indywidualnie ustalane przez lekarza, zależnie od tolerancji i wrażliwości pacjenta na alergen

Faza zwiększania dawki:

 • podczas fazy początkowej dawkę alergenu zwiększa się do osiągnięcia największej tolerowanej dawki - dawka ta jest dawką podtrzymującą
 • podczas fazy początkowej podaje się po jednym zastrzyku raz na tydzień przez 13 tygodni do osiągnięcia dawki podtrzymującej

Faza podtrzymująca (leczenie podtrzymujące):

 • po osiągnięciu dawki podtrzymującej zwiększa się stopniowo przerwę pomiędzy wstrzyknięciami z 1 do 2, 4 i 6 tygodni
 • następnie leczenie kontynuuje się przez 3 lata, wykonując wstrzyknięcia co 6 tygodni +/- 2 tygodnie

Lekarz powinien skorygować dawkę leku Alutard SQ w następujących sytuacjach:

 • gdy od ostatniej wizyty upłynęło więcej czasu niż zalecono
 • w przypadku wystąpienia nasilonej reakcji w miejscu wstrzyknięcia, utrzymującej się przez ponad 6 godzin od wykonania zastrzyku - o takiej reakcji należy powiedzieć lekarzowi
 • w przypadku wystąpienia ciężkiej, uogólnionej reakcji na lek, lekarz rozważy czy można kontynuować leczenie - w przypadku kontynuacji leczenia, następna dawka zostanie zmniejszona do 10% dawki wywołującej reakcję

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alutard SQ

 • w razie przypadkowego podania zbyt dużej dawki leku Alutard SQ istnieje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych, dlatego należy pozostać w placówce leczniczej przez co najmniej 30 minut po wstrzyknięciu leku
 • w razie potrzeby zostanie zastosowane leczenie ewentualnych reakcji niepożądanych

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Alutard SQ należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alutard SQ?

Leku Alutard SQ nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje zaburzenie układu immunologicznego, pacjent przyjmuje leki hamujące działanie układu immunologicznego lub ma chorobę nowotworową
 • jeśli pacjent miał niedawno napad astmy i (lub) objawy astmy zaostrzyły się w ostatnim czasie (np. wystąpiło nasilenie objawów dziennych, nocne przebudzenia, zwiększone zapotrzebowanie na leki i (lub) ograniczenie aktywności życiowej)
 • należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Alutard SQ może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • należy zapytać lekarza jak postąpić w razie wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego
 • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi ciężkie działanie niepożądane
 • działania niepożądane mogą być odpowiedzią alergiczną na podanie alergenu, którym leczony jest pacjent
 • objawy działań niepożądanych mogą wystąpić w ciągu pierwszych 30 minut po wstrzyknięciu leku, ale mogą również pojawić się do 24 godzin po wykonaniu zastrzyku
 • większość działań niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie, jeśli zachodzi potrzeba może być leczona objawowo za pomocą leków przeciwhistaminowych

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi którykolwiek z podanych objawów, które mogą być objawami rozpoczynającej się reakcji anafilaktycznej:

 • nagły obrzęk twarzy, ust lub gardła
 • trudności z połykaniem
 • trudności z oddychaniem
 • pokrzywka
 • zmiana głosu
 • zaostrzenie się istniejącej astmy
 • nudności, ból i skurcze brzucha, wymioty i biegunka
 • uczucie silnego dyskomfortu

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • uczucie mrowienia na skórze
 • zapalenie lub świąd oczu
 • świszczący oddech
 • objawy astmy, skrócenie oddechu, skurcz dolnych dróg oddechowych, kaszel lub kichanie
 • uczucie podrażnienia gardła
 • uczucie zatkanego nosa
 • zgaga
 • zaczerwienienie lub świąd skóry
 • wysypka
 • uderzenia gorąca
 • ból pleców, ból lub obrzęk stawów
 • świąd w miejscu wstrzyknięcia
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • uczucie przyspieszonego, nieregularnego bicia serca
 • rumień w miejscu wstrzyknięcia
 • uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej

Częstość nieznana:

 • reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny
 • obrzęk powiek
 • szybkie bicie serca
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • bladość
 • uczucie dyskomfortu w nosie, uczucie zatkanego nosa lub katar
 • uczucie ucisku w gardle
 • ból podczas połykania lub trudności z połykaniem
 • uczucie ciała obcego w gardle
 • obrzęk, pokrzywka, odbarwienie skóry, guzki, ból, nadmierny wzrost włosków i siniaki w miejscu wstrzyknięcia
 • uczucie gorąca
 • obrzęk tkanek (zazwyczaj kończyn dolnych)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alutard SQ należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • w dniu wstrzyknięcia leku należy unikać znacznego wysiłku fizycznego, gorących kąpieli i spożywania alkoholu

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alutard SQ należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

 • wystąpiło jakiekolwiek działanie niepożądane w miejscu ostatniego wstrzyknięcia
 • pacjent jest leczony trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) z powodu depresji lub inhibitorami katecholo-P-metylotransferazy (COMT) z powodu choroby Parkinsona
 • pacjent ma przewlekłą chorobę serca lub płuc lub chorobę nerek
 • pacjent przyjmuje leki, inhibitory ACE (np. z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi), beta-blokery (w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi)
 • pacjent ma gorączkę lub inne objawy zakażenia
 • u pacjenta wystąpiły objawy reakcji alergicznej, takie jak: gorączka, astma lub wyprysk w ciągu ostatnich dni przed wstrzyknięciem leku

Po wstrzyknięciu leku Alutard SQ:

 • pozostać pod obserwacją w placówce leczniczej przez 30 minut po iniekcji
 • jeśli wystąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak pokrzywka, trudności z połykaniem lub oddychaniem, zmiany głosu, spadek ciśnienia tętniczego krwi lub uczucie obecności ciała obcego w gardle, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza
 • jeśli nastąpi wyraźne nasilenie objawów astmy, należy natychmiast zwrócić się do lekarza
 • przed każdym wstrzyknięciem alergenu lekarz powinien sprawdzić objętość i datę poprzedniego wstrzyknięcia (przerwę między dawkami)
 • jeśli wystąpiła reakcja alergiczna po ostatnim wstrzyknięciu, należy o tym powiedzieć lekarzowi, ponieważ może to oznaczać konieczność zastosowania mniejszej dawki (redukcji dawki)
 • unikać przyjmowania innych leków zawierających glin w trakcie leczenia lekiem Alutard SQ, np. leków zobojętniających kwas żołądkowy
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększony poziom tryptazy we krwi i (lub) pacjent ma mastocytozę, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i stopień ich nasilenia może być większy
 • jeśli pacjent ma mastocytozę, skuteczność działania leku może być mniejsza niż w całej populacji pacjentów z uczuleniem na jady owadów

Dawkę wstrzykiwanego leku należy zmienić lub zastrzyk należy odłożyć na późniejszy termin w przypadku:

 • wystąpienia gorączki lub innych objawów zakażenia
 • wystąpienia objawów alergicznych w ciągu ostatnich 3-4 dni
 • uprzedniego wystąpienia działań niepożądanych (miejscowych lub uogólnionych)
 • zaostrzenia atopowego zapalenia skóry
 • otrzymania innej szczepionki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alutard SQ a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy rozpoczynać leczenia podczas ciąży. Kobiety, które zaszły w ciążę w trakcie leczenia lekiem Alutard SQ, mogą kontynuować stosowanie leku po wcześniej przeprowadzonej przez lekarza ocenie stanu ogólnego i reakcji na dotychczasowe dawki.

Alutard SQ a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy lek Alutard SQ przenika do mleka. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed rozpoczęciem leczenia.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leków przeciwalergicznych, takich jak, leki antyhistaminowe lub kortykosteroidy - mogą one mieć niepożądany wpływ na leczenie (w takich przypadkach lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dawki leku Alutard SQ)
 • w przypadku innych szczepień np. ochronnych - należy zachować przerwę co najmniej tydzień przed wstrzyknięciem jak i po wstrzyknięciu leku Alutard SQ
 • w przypadku równoczesnego leczenia innymi alergenami niż lek Alutard SQ zastrzyki powinny być podawane kolejno w każde z ramion- należy odczekać co najmniej 30 minut pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami
 • podczas leczenia lekiem Alutard SQ należy unikać przyjmowania dużych dawek innych leków, zawierających glin, takich jak niektóre leki zobojętniające kwas żołądkowy
 • niektóre leki mogą wpływać na działanie adrenaliny, która stosowana jest w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych, dlatego należy powiedzieć lekarzowi lub fachowemu personelowi medycznemu o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków: beta-blokerów, (stosowanych w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi), inhibitorów ACE (stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi), inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) (stosowanych w leczeniu depresji) lub inhibitorów COMT (stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alutard SQ a alkohol

W dniu wstrzyknięcia należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ ryzyko wystąpienia i nasilenia ciężkich reakcji alergicznych może być większe.

Alutard SQ a prowadzenie pojazdów

Leczenie lekiem Alutard SQ nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Alutard SQ?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w lodówce (2oC - 8oC), nie zamrażać
 • przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 • po pierwszym otwarciu fiolki, lek może być stosowany maksymalnie przez 6 miesięcy przy zachowaniu zalecanych środków przechowywania tzn. w lodówce (2oC - 8oC) po upływie tego czasu lek należy wyrzucić

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego